Tillstånd och tillsyn

Mela Invest är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Mela Invest ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster.

Synpunkter eller klagomål

Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du ändå inte vara nöjd gör du så här för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation
Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att någon betydelsefull information saknas. Genom att ta kontakt med oss kan vi kanske lösa problemet gemensamt. Du bör kontakta oss snarast möjligt om något inte stämmer.

Klagomål
Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd så ansvarar Garantum Fondkommission AB för ren förmögenhetsskada som vi som anknutet ombud genom vår verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig som kund. Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust, och vill göra anspråk på skadestånd, måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Klagomålet ska framföras skriftligen till adressen nedan. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Klagomålsansvarig
Garantum Fondkommission AB
Box 7364
103 90 Stockholm

Vi kontrolleras av Finansinspektionen

Mela Invest står under Finansinspektionens tillsyn och vår verksamhet kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Som kund hos oss kan du därför känna dig trygg med att dina affärer sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och vi vårdar dem med största respekt.